Szkolenia

Uczestnicy

Szkolenie kierowane jest do pracodawców, użytkowników maszyn, osób kierujących, służb technicznych, specjalistów do spraw bezpieczeństwa, osób odpowiedzialnych za zmiany konstrukcyjne maszyn.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników do s a m o d z i e l n e g o (przedstawiona zostanie odpowiednia procedura) wykonania procesu dostosowania maszyn do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Przedstawienie niektórych norm pomoże w odpowiednim przygotowaniu stanowisk pracy. Szkolenie pomoże także w zebraniu niezbędnej dokumentacji. Materiały przekazane uczestnikom podczas szkolenia będą przewodnikiem do działań samodzielnych i profesjonalnych.

Ramowy program szkolenia:

Lp.Tematyka
1.Wprowadzenie – zagrożenie wypadkami
2.Pojęcia podstawowe
3.Zagrożenia stwarzane przez maszyny i urządzenia techniczne
4. Uwarunkowania prawne bhp w Unii Europejskiej:

- dyrektywy,

- przepisy wykonawcze

5.Polskie rozporządzenia wykonawcze do dyrektyw europejskich
6.Bezpieczeństwo maszyn - projektowanie
7.Osłony
8. Rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa:

- definicje,

- zasadnicze fragmenty,

- deklaracja zgodności WE,

- oznaczenie CE. – wykaz maszyn

9. Minimalne wymagania dla maszyn i urządzeń technicznych:

- charakterystyka minimalnych wymagań,

- kryteria oceny spełnienia przez maszyny minimalnych wymagań,

10. Procedura postępowania w ocenie maszyn:

- skład komisji,

- inwentaryzacja,

- ocena zagrożeń,

- ocena ryzyka,

- zakres dostosowania,

- wartościowanie,

- realizacja.

11. Listy kontrolne oceny:

- charakterystyka listy,

- zakres stosowania,

- wzory list

12Przykłady maszyn i urządzeń dostosowanych do minimalnych wymagań.
13 Warsztaty – dostosowanie wiertarki stołowej do minimalnych wymagań:

- określenie niezgodności z minimalnymi wymaganiami bhp,

- zidentyfikowanie zagrożeń,

- określenie poziomu ryzyka stwarzanego przez zagrożenia

- ustalenie niezbędnych działań i środków technicznych doprowadzających maszynę do zgodności,

- przygotowanie elementów planu doprowadzenia maszyny do zgodności z wymaganiami