Szkolenia

Szkolenia BHP jakie mozemy zaoferowac:

Szkolenia wstępne bhp

Szkolenie wstępne przeznaczone jest dla wszystkich osób rozpoczynających pracę w zakładzie pracy.

MIEJSCE i TERMIN – zakład pracy, przed rozpoczęciem pracy przez pracownika

CZAS TRWANIA – w zależności od stanowiska (około 150 minut)

RODZAJ SZKOLENIA - instruktaż

MATERIAŁY Prezentacje multimedialne, kodeks pracy, filmy, wykład

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. d) zagrożeniami związanymi z pracą na konkretnym stanowisku (karty oceny ryzyka)

Przeprowadzane jest w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych stanowisk (zawodów) i obejmuje:

 • Szkolenie wstępne ogólne - "instruktaż ogólny";
 • Szkolenie wstępne na stanowisku pracy - "instruktaż stanowiskowy".

Ramowy program szkolenia

Szkolenia okresowe bhp

Celem szkolenia okresowego bhp jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie bhp, a także zaznajomienie ich z nowymi przepisami i rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

MIEJSCE i TERMIN – do uzgodnienia, termin – w zależności od stanowiska

CZAS TRWANIA – w zależności od stanowiska (minimum 8 godzin)

RODZAJ SZKOLENIA Seminarium, instruktaż lub samokształcenie kierowane

MATERIAŁY Prezentacje multimedialne, filmy, wykład, fantom

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracy,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

SZKOLENIE PRZEZNACZONE JEST DLA

Wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, (wymóg ten nakłada Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Ramowy program szkolenia

Szkolenie dla spolecznych inspektorów pracy

Szkolenie przeznaczone dla zakładowych, wydziałowych (oddziałowych) społecznych inspektorów pracy, którego celem jest przygotowanie do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy

MIEJSCE i TERMIN – ustalane indywidualnie

CZAS TRWANIA – nie mniej niż 24 godziny

RODZAJ SZKOLENIA seminarium i warsztaty

MATERIAŁY Prezentacje multimedialne, filmy, wykład, fantom

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie społecznych inspektorów pracy do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy

SZKOLENIE PRZEZNACZONE JEST DLA

Społecznych Inspektorów Pracy (w tym nowo wybranych).

Ramowy program Szkolenia

Szkolenie okresowe dla pracowników slużb bhp

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które będą wykonywały lub wykonują w zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

MIEJSCE i TERMIN – ustalane indywidualnie

CZAS TRWANIA – nie mniej niż 32 godziny

RODZAJ SZKOLENIA seminarium, warsztaty, samokształcenie kierowane

MATERIAŁY Prezentacje multimedialne, filmy, wykład, fantom, skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
 • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ramowy program Szkolenia