Ocena ryzyka

Ocena zagrożeń

Ocenę zagrożeń na stanowiskach pracy można przeprowadzić w pięciu etapach:

Etap 1:Identyfikacja zagrożenia.

Etap 2:Ustalenie, kto może ulec wypadkowi lub zachorować.

Etap 3:Oszacowanie ryzyka zawodowe wynikającego z zagrożeń i ocena, czy zastosowane środki ochrony są właściwe oraz czy należy podjąć jeszcze jakieś działania w celu dalszego ograniczenia tego ryzyka.

Etap 4:Udokumentowanie wyników.

Etap 5:Okresowy przegląd oceny ryzyka zawodowego i jego weryfikkacja, jeśli zaistnieje taka konieczność.