Ocena ryzyka

Nasze główne działania w tym zakresie:

 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Pomoc w realizacji badań i pomiarów powietrza
 • Badanie czynników szkodliwych w środowisku pracy
 • Wykonywanie instrukcji bhp na stanowiska pracy uwzględniających ocenę ryzyka
 • Wydanie zaleceń i wskazanie w jaki sposób można wyeliminować zagrożenie (w tym przedstawienie rozwiązań konstrukcyjnych)

Ryzyko zawodowe definiuje się jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Dokonanie oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy co jest ujęte w Kodeksie pracy.

Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadza się przed oddaniem go do eksploatacji. Ocenę ryzyka przeprowadza się także:

 • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
 • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
 • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych
 • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku.

Po dokonaniu oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego pracodawca ma świadomość, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom oraz innym osobom znajdujących się w pobliżu zakładu pracy. Ponadto na jej podstawie ocenia czy zastosowano wystarczające środki zaradcze, czy należy podjąć działania ograniczające lub eliminujące szkodliwe warunki. Zgodnie z art. 226 k. p. pracodawca m obowiązek informowania pracowników o ryzyku związanym z wykonywaną pracą

Zapewnianie pracownikom bezpiecznych warunków pracy obejmuje:

 • ograniczanie ryzyka zawodowego,
 • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego,
 • likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania,
 • dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika - odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn, narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy - z uwzględnieniem zmniejszania uciążliwości pracy (to podejście definiuje ergonomię),
 • stosowanie nowych rozwiązań technicznych,
 • zastępowanie niebezpiecznych proc. technologicznych, urządzeń, substancji - bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi,
 • nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej,
 • instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

PODSTAWY PRAWNE

 • Kodeks pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.U.05.157.1318 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U.05.81.716 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych z dnia 14 marca 2000 r.